Utrata prawa do zwolnienia z VAT, a przy wysokiej sprzedaży – także utrata prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne. Do tego obowiązkowe split payment dla transakcji powyżej 15.000 zł. Sprawdź, z jakimi zmianami zwiąże się sprzedaż części samochodowych i motocyklowych w 2019 r.

Większość warsztatów samochodowych w większym lub mniejszym zakresie oferuje swoim klientom sprzedaż części samochodowych. W drugiej połowie 2019 r. w ustawie o VAT wprowadzono ważne zmiany, które objęły m.in. przedsiębiorcom zajmującym się dostawą części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli.

 

Sprzedaż części samochodowych a prawo do zwolnienia z VAT

Od 1 września 2019 r. część podatników utraciła prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT. Rozszerzony został katalog czynności, których wykonywanie pozbawia przedsiębiorcę prawa do takiej preferencji. W ustawie o VAT znalazły się nowe przepisy art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g oraz pkt 2 lit. d:

13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1) dokonujących dostaw:

(…)

f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
– preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
– urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
– maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g) hurtowych i detalicznych części do:
– pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
– motocykli (PKWiU 45.4);

2) świadczących usługi:

(…)

d) ściągania długów, w tym factoringu;

 

Sprzedaż części samochodowych a podzielona płatność

Od 1 listopada 2019 r. w ustawie o VAT znajdzie się nowy załącznik nr 15. Znajdą się w nim czynności, za które należność obowiązkowo regulowana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Oprócz towarów i usług objętych obecnie odwrotnym obciążeniem i odpowiedzialnością solidarną (załączniku nr 11, 13 i 14), znajdą się w nim między innymi:

145

45.31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
146

45.32.1

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

147

45.32.2

Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

148

ex 45.40.10.0

Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli

149

ex 45.40.20.0

Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli

150 ex 45.40.30.0

Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli

 

 

Przy czym obowiązek uregulowania należności z zastosowaniem mechanizmu split payment ma dotyczyć wyłącznie transakcji na łączną kwotę powyżej 15.000 zł. Należy przy pamiętać, iż bierze się pod uwagę kwotę brutto faktury, a nie wartość sprzedaży towarów z załącznika nr 15. Nawet jeśli należność za części samochodowe to tylko niewielka część całej należności, wystawiona faktura będzie musiała zawierać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”.

 

Przykład

Warsztat samochodowy pana Kamila wstawił fakturę na kwotę 16.500 zł brutto. Przy czym 8.000 zł stanowi należność za sprowadzone od producenta części samochodowe, natomiast 8.500 zł to opłata za robociznę. Pan Kamil musi wystawić fakturę z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności”. Klient warsztatu – firma ABC – ma obowiązek uregulować płatność przelewem split payment w kwocie 8.000 zł. Pozostałą część należności może również uregulować takim przelewem, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Sprzedaż części samochodowych a kwartalne deklaracje VAT

Od 1 listopada 2019 r. prawo do kwartalnego rozliczania VAT stracą podatnicy wykonujący czynności z załącznika nr 15, jeśli wartość wymienionych tam towarów i usług przekracza 50.000 zł miesięcznie. Deklaracje VAT za okresy miesięczne przedsiębiorca musi składać począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym jego sprzedaż przekroczyła limit.

 

Kasy fiskalne online dla warsztatów od stycznia 2020! Sprawdź, kto musi je mieć!